Hệ thống quản trị

ISO 9001; GMP, HACCP, Tiêu chuẩn giết mổ theo ESCAS (quy định người chăn nuôi không được ngược đãi súc vật, giết mổ phải có tính nhân đạo, không làm cho con vật bị hoảng sợ).